Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności?? 


czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
alicjaczymjest przy­jaźńzwiązkiemdwóchduszi samotności czym jest przy­jaźńzwiązkiem dwóchdwóch duszzwiązkiem dwóch dusz

Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz.Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz.In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania.Ja­kie ma szan­se przy­jaźń dwóch ko­biet z przy­jaźnią ko­biety i mężczyz­ny?? Żad­nych.... Zaw­sze wyg­ra ta druga....Rzekłbym, iż nieodłączną cechą nasze­go ga­tun­ku jest skraj­ny in­dy­widualizm, wielość międzyosob­niczych różnic, swois­ta płyn­ność ta­kich pojęć jak przy­jaźń, jed­ność, wspólno­ta dusz.Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń - to jed­na dusza w dwóch ciałach.