Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością czasu jest sen i pokarm? Bydlęciem - i tyle.


czym-jest-człowiek-śli-dlań-dobrem-i-wartośą-czasu-jest-sen-i-pokarm-bydlęciem-i-tyle
william shakespeareczymjestczłowiekjeślidlańdobremwartościączasusenpokarmbydlęciemtyleczym jestjest człowiekjeśli dlańdlań dobremdobrem ii wartościąwartością czasuczasu jestjest sensen ii pokarmbydlęciemi tyleczym jest człowiekjeśli dlań dobremdlań dobrem idobrem i wartościąi wartością czasuwartością czasu jestczasu jest senjest sen isen i pokarmi tylejeśli dlań dobrem idlań dobrem i wartościądobrem i wartością czasui wartością czasu jestwartością czasu jest senczasu jest sen ijest sen i pokarmjeśli dlań dobrem i wartościądlań dobrem i wartością czasudobrem i wartością czasu jesti wartością czasu jest senwartością czasu jest sen iczasu jest sen i pokarm

Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem.Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać.Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie? Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybicie godziny szesnastej powinno być dlań sygnałem do myślenia.Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu.