Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością czasu jest sen i pokarm? Bydlęciem - i tyle.


czym-jest-człowiek-śli-dlań-dobrem-i-wartośą-czasu-jest-sen-i-pokarm-bydlęciem-i-tyle
william shakespeareczymjestczłowiekjeślidlańdobremwartościączasusenpokarmbydlęciemtyleczym jestjest człowiekjeśli dlańdlań dobremdobrem ii wartościąwartością czasuczasu jestjest sensen ii pokarmbydlęciemi tyleczym jest człowiekjeśli dlań dobremdlań dobrem idobrem i wartościąi wartością czasuwartością czasu jestczasu jest senjest sen isen i pokarmi tylejeśli dlań dobrem idlań dobrem i wartościądobrem i wartością czasui wartością czasu jestwartością czasu jest senczasu jest sen ijest sen i pokarmjeśli dlań dobrem i wartościądlań dobrem i wartością czasudobrem i wartością czasu jesti wartością czasu jest senwartością czasu jest sen iczasu jest sen i pokarm

Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem. -Blaise Pascal
człowiek-nie-jest-ani-aniołem-ani-bydlęciem-nieszczęście-w-tym-iż-kto-chce-być-aniołem-bywa-bydlęciem
Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać. -Marcin Bielicki
czas-jest-najsprawiedliwiej-podzielonym-dobrem-wszyscy-mają-go-tyle-samo-niestety-tylko-niewielu-wie-jak-z-niego-korzystać
Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie?  -Michel Quoist
jak- mam-po­wie­dzieć-czym-jest śmierć-śli-jeszcze-nie wiem-czym-jest życie 
Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu. -Edward Stachura
wódka-jak-mówi-edmund-szerucki-to-jest-człowiek-z-którym-można-porozmawiać-od-czasu-do-czasu