Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste.


czym-jest-miłość-czym-jest-przyjaźń-hej-nauczyciele-dajcie-ich-określenie-zwięzłe-a-soczyste
anonimczymjestmiłośćczymprzyjaźńhejnauczycieledajcieichokreśleniezwięzłesoczysteczym jestjest miłośćczym jestjest przyjaźńdajcie ichich określenieokreślenie zwięzłeczym jest miłośćczym jest przyjaźńdajcie ich określenieich określenie zwięzłedajcie ich określenie zwięzłe

Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie...Bo czym jest życie, gdy nie ma Wolności, czym jest Miłość, gdy nie ma możności wypłynąć okrętem na spotkanie Boga!Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie? Dar cierpienia to rozszerzenie horyzontu, bardziej wszechstronne wnikniecie w to, czym jest życie i czym są żyjące istoty.Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.