Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.


czym-jest-stan-trzeci-wszystkim-czym-był-on-dotąd-niczym-czego-żąda-być-czymś
emmanuel sieyesczymjeststantrzeciwszystkimbyłondotądniczymczegożądabyćczymśczym jestjest stanstan trzeciwszystkimczym byłbył onon dotądniczymczego żądabyćbyć czymśczym jest stanjest stan trzeciczym był onbył on dotądbyć czymśczym jest stan trzeciczym był on dotąd

Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz.Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej.Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest.Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby byćFa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li: