Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności.


czyny-są-dobre-śli-przyczyniają-ę-do-szczęścia-złe-śli-przyczyniają-ę-do-czegoś-przeciwnego-przez-szczęście-rozumie-ę-przyjemność-i
john stuart millczynydobrejeśliprzyczyniająsiędoszczęściazłeczegośprzeciwnegoprzezszczęścierozumieprzyjemnośćbrakcierpieniaprzeznieszczęściecierpienieprzyjemnościczyny sąsą dobrejeśli przyczyniająprzyczyniają sięsię dodo szczęściajeśli przyczyniająprzyczyniają sięsię dodo czegośczegoś przeciwnegoprzez szczęścieszczęście rozumierozumie sięsię przyjemnośćprzyjemność ii brakbrak cierpieniaprzez nieszczęścienieszczęściecierpieniecierpienie ii brakbrak przyjemnościczyny są dobrejeśli przyczyniają sięprzyczyniają się dosię do szczęściajeśli przyczyniają sięprzyczyniają się dosię do czegośdo czegoś przeciwnegoprzez szczęście rozumieszczęście rozumie sięrozumie się przyjemnośćsię przyjemność iprzyjemność i braki brak cierpieniaprzez nieszczęściecierpienie icierpienie i braki brak przyjemności

Czy­ny są dob­re, jeśli przyczy­niają się do szczęścia, złe, jeśli przyczy­niają się do cze­goś prze­ciw­ne­go. Przez szczęście ro­zumie się przy­jem­ność i brak cier­pienia, przez nie­szczęście - cier­pienie i brak przyjemności.Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność.Nie mów, że brak ko­muś re­ligii jeśli ten ktoś czy­ni źle. Je­mu brak po pros­tu em­pa­tii, jeśli nie pot­ra­fi odróżnić dob­ra od zła. Na­tomiast ty masz wte­dy prob­le­my z odróżnieniem re­ligij­ność a moralność.Za­gad­nienia Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.