Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.


czystość-przedmałżeńska-jest-świadomośą-że-człowiek-dysponuje-takim-darem-który-tylko-raz-można-ofiarować-i-tylko-raz-otrzymać
fulton sheenczystośćprzedmałżeńskajestświadomościążeczłowiekdysponujetakimdaremktórytylkorazmożnaofiarowaćotrzymaćczystość przedmałżeńskaprzedmałżeńska jestjest świadomościąże człowiekczłowiek dysponujedysponuje takimtakim daremktóry tylkotylko razraz możnamożna ofiarowaćofiarować ii tylkotylko razraz otrzymaćczystość przedmałżeńska jestprzedmałżeńska jest świadomościąże człowiek dysponujeczłowiek dysponuje takimdysponuje takim daremktóry tylko raztylko raz możnaraz można ofiarowaćmożna ofiarować iofiarować i tylkoi tylko raztylko raz otrzymaćczystość przedmałżeńska jest świadomościąże człowiek dysponuje takimczłowiek dysponuje takim daremktóry tylko raz możnatylko raz można ofiarowaćraz można ofiarować imożna ofiarować i tylkoofiarować i tylko razi tylko raz otrzymaćże człowiek dysponuje takim daremktóry tylko raz można ofiarowaćtylko raz można ofiarować iraz można ofiarować i tylkomożna ofiarować i tylko razofiarować i tylko raz otrzymać

Świadome Ja jest tylko pianą, raz po raz przez ocean na brzeg wyrzucaną.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci i tylko siebie.Naprawdę kocha się tylko raz. Ale za to całe życie, do samej śmierci, i tylko siebie.Najpiękniejszym kwiatem, który można ofiarować, jest miłość.Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że