Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.


czytanie-dobrych-książek-jest-niczym-rozmowa-z-najwspanialszymi-ludźmi-minionych-czasów
kartezjuszczytaniedobrychksiążekjestniczymrozmowanajwspanialszymiludźmiminionychczasówczytanie dobrychdobrych książekksiążek jestjest niczymniczym rozmowarozmowa zz najwspanialszyminajwspanialszymi ludźmiludźmi minionychminionych czasówczytanie dobrych książekdobrych książek jestksiążek jest niczymjest niczym rozmowaniczym rozmowa zrozmowa z najwspanialszymiz najwspanialszymi ludźminajwspanialszymi ludźmi minionychludźmi minionych czasówczytanie dobrych książek jestdobrych książek jest niczymksiążek jest niczym rozmowajest niczym rozmowa zniczym rozmowa z najwspanialszymirozmowa z najwspanialszymi ludźmiz najwspanialszymi ludźmi minionychnajwspanialszymi ludźmi minionych czasówczytanie dobrych książek jest niczymdobrych książek jest niczym rozmowaksiążek jest niczym rozmowa zjest niczym rozmowa z najwspanialszyminiczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmirozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionychz najwspanialszymi ludźmi minionych czasów

Ten, kto by chciał mieć bibliotekę z dobrych książek, bardzo by ją miał niewielką.Ten, kto nie potrafi przetrwać trudnych czasów, niedoczeka dobrych.Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.Uwielbiam tajemną miłość, bo najwspanialszymi rozkoszami miłości są te, które otacza milczenie.Kiedy skończy się młodość, wyjątkową przy­jem­ność spra­wiają nam spot­ka­nia z ludźmi, którzy przed la­ty by­li naszy­mi przy­jaciółmi i wspo­mina­nie wiel­kich czynów z pra­daw­nych czasów.Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział.