dąż-do te­go-co dla-ciebie-naj­cenniej­sze-~pa­weł-rychlica 
rychcikdążdo te­goco dlaciebienaj­cenniej­sze~pa­wełrychlica dąż do te­godo te­go co dlaco dla ciebie~pa­weł rychlica dąż do te­go co dlado te­go co dla ciebiedąż do te­go co dla ciebie

To, co w życiu doczes­nym naj­cenniej­sze, może oka­zać się bez znacze­nia dla życia wiecznego.