Dążymy do te­go by być Dążenie jest wie­czne Bieg­niemy by zdążyć Spóźnione wie­cznie Od­dycha­my słowami Później znikamy 


dążymy-do te­go-by być-dążenie-jest wie­czne-bieg­niemy-by zdążyć-spóźnione-wie­cznie-od­dycha­my-słowami-później-znikamy 
royaldążymydo te­goby byćdążeniejest wie­cznebieg­niemyby zdążyćspóźnionewie­cznieod­dycha­mysłowamipóźniejznikamy dążymy do te­godo te­go by byćby być dążeniedążenie jest wie­cznejest wie­czne bieg­niemybieg­niemy by zdążyćby zdążyć spóźnionespóźnione wie­czniewie­cznie od­dycha­myod­dycha­my słowamisłowami późniejpóźniej znikamy dążymy do te­go by byćdo te­go by być dążenieby być dążenie jest wie­cznedążenie jest wie­czne bieg­niemyjest wie­czne bieg­niemy by zdążyćbieg­niemy by zdążyć spóźnioneby zdążyć spóźnione wie­czniespóźnione wie­cznie od­dycha­mywie­cznie od­dycha­my słowamiod­dycha­my słowami późniejsłowami później znikamy dążymy do te­go by być dążeniedo te­go by być dążenie jest wie­czneby być dążenie jest wie­czne bieg­niemydążenie jest wie­czne bieg­niemy by zdążyćjest wie­czne bieg­niemy by zdążyć spóźnionebieg­niemy by zdążyć spóźnione wie­cznieby zdążyć spóźnione wie­cznie od­dycha­myspóźnione wie­cznie od­dycha­my słowamiwie­cznie od­dycha­my słowami późniejod­dycha­my słowami później znikamy dążymy do te­go by być dążenie jest wie­cznedo te­go by być dążenie jest wie­czne bieg­niemyby być dążenie jest wie­czne bieg­niemy by zdążyćdążenie jest wie­czne bieg­niemy by zdążyć spóźnionejest wie­czne bieg­niemy by zdążyć spóźnione wie­czniebieg­niemy by zdążyć spóźnione wie­cznie od­dycha­myby zdążyć spóźnione wie­cznie od­dycha­my słowamispóźnione wie­cznie od­dycha­my słowami późniejwie­cznie od­dycha­my słowami później znikamy 

To, co wie­cznie za­wodzi, wie­cznie też jest przed­miotem nadziei.Jam częścią tej siły, która wie­cznie zła pragnąc, wie­cznie dob­ro czyni.Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga.codziennie, upa­damy, uby­wamy, gi­niemy, znikamy.Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane.