Długi spłaca się pieniędzmi, a miłość czym? Miłość tyl­ko miłością bo jest war­ta ty­le ile kosztuje 


długi-spłaca ę-pieniędzmi-a miłość-czym-miłość-tyl­ko-miłośą-bo jest war­-ty­-ile-kosztuje 
cala_jadługispłaca siępieniędzmia miłośćczymmiłośćtyl­komiłościąbo jest war­taty­leilekosztuje długi spłaca sięspłaca się pieniędzmia miłość czymmiłość tyl­kotyl­ko miłościąmiłością bo jest war­tabo jest war­ta ty­lety­le ileile kosztuje długi spłaca się pieniędzmimiłość tyl­ko miłościątyl­ko miłością bo jest war­tamiłością bo jest war­ta ty­lebo jest war­ta ty­le ilety­le ile kosztuje miłość tyl­ko miłością bo jest war­tatyl­ko miłością bo jest war­ta ty­lemiłością bo jest war­ta ty­le ilebo jest war­ta ty­le ile kosztuje miłość tyl­ko miłością bo jest war­ta ty­letyl­ko miłością bo jest war­ta ty­le ilemiłością bo jest war­ta ty­le ile kosztuje 

Za wszystko płaci się pieniędzmi, za miłość - tylko miłością.Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością.Miłość jest tyle warta, ile kosztuje.Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć.Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień...Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...