Długo myślałem jak zat­rzy­mać ten cho­ler­ny czas, który ciągle prześci­ga nas spo­ciłem się cały, wyrzu­ciłem zegary chwilę spokój miałem, nic nie ty­kało tik-tik zaklęcie czy roz­kaz?, prośba czy trik? wreszcie eure­ka, trze­ba mi sczeznąć w mig już muszka za szczer­binką go­ni ce­lu, strze­liłem pros­to w lus­tro „przyjacielu”.


długo-myśłem-jak-zat­rzy­ć-ten-cho­ler­ny-czas-który-ągle-prześ­ga-nas-spo­łem ę-cały-wyrzu­łem-zegary-chwilę-spokój-miałem-nic
prajaszczurdługomyślałemjakzat­rzy­maćtencho­ler­nyczasktóryciągleprześci­ganasspo­ciłem sięcaływyrzu­ciłemzegarychwilęspokójmiałemnicnie ty­kałotiktikzaklęcieczyroz­kazprośbatrikwreszcieeure­katrze­bami sczeznąćw migjużmuszkaza szczer­binkągo­nice­lustrze­liłempros­tow lus­tro„przyjacielu”długo myślałemmyślałem jakjak zat­rzy­maćzat­rzy­mać tenten cho­ler­nycho­ler­ny czasktóry ciągleciągle prześci­gaprześci­ga nasnas spo­ciłem sięspo­ciłem się caływyrzu­ciłem zegaryzegary chwilęchwilę spokójspokój miałemnic nie ty­kałozaklęcie czyczy roz­kazprośba czyczy trikwreszcie eure­katrze­ba mi sczeznąćmi sczeznąć w migw mig jużjuż muszkamuszka za szczer­binkąza szczer­binką go­nigo­ni ce­lustrze­liłem pros­topros­to w lus­trow lus­tro „przyjacielu”długo myślałem jakmyślałem jak zat­rzy­maćjak zat­rzy­mać tenzat­rzy­mać ten cho­ler­nyten cho­ler­ny czasktóry ciągle prześci­gaciągle prześci­ga nasprześci­ga nas spo­ciłem sięnas spo­ciłem się caływyrzu­ciłem zegary chwilęzegary chwilę spokójchwilę spokój miałemzaklęcie czy roz­kazprośba czy triktrze­ba mi sczeznąć w migmi sczeznąć w mig jużw mig już muszkajuż muszka za szczer­binkąmuszka za szczer­binką go­niza szczer­binką go­ni ce­lustrze­liłem pros­to w lus­tropros­to w lus­tro „przyjacielu”