Dżen­telmen nie po­wienien opo­wiadać na pra­wo i le­wo, jak dba o formę.


dż­telmen-nie po­wienien-opo­wiadać-na pra­wo-i ­wo-jak dba-o formę
m » haruki murakami » o czym mówiędżen­telmennie po­wienienopo­wiadaćna pra­woi le­wojak dbao formędżen­telmen nie po­wieniennie po­wienien opo­wiadaćopo­wiadać na pra­wona pra­wo i le­wojak dba o formędżen­telmen nie po­wienien opo­wiadaćnie po­wienien opo­wiadać na pra­woopo­wiadać na pra­wo i le­wodżen­telmen nie po­wienien opo­wiadać na pra­wonie po­wienien opo­wiadać na pra­wo i le­wodżen­telmen nie po­wienien opo­wiadać na pra­wo i le­wo

Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi. A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.) Nig­dy nie oszu­kuję i nie kradnę. Nie noszę także cy­lin­dra do płaszcza i nie wci­nam ba­nanów idąc ulicą, bo dżen­telmen nie ro­bi żad­nej z tych rzeczy. Zro­biłbym jed­no tak sa­mo niechętnie jak dru­gie – bo jed­no i dru­gie jest sprawą har­mo­nii i dob­re­go smaku.Żeby sztan­dar łopo­tał wy­soko, ktoś mu­si umieć opo­wiadać bajki.W grud­niu chodzi o to, żeby być trochę smut­niej­szym. Opo­wiadać krótszy­mi zda­niami i mniej uśmie­chać się pięknie. Mieć ta­kie oczy zas­pa­ne, jak po­ranek. Nie do­pijać ka­wy, przyk­ry­wać się ko­cem za dnia i usy­piać w so­bie słońce. Grudzień to ta­ka depresja. Miesiąc moich urodzin.Da­no ci życie, które jest tyl­ko opo­wieścią. Ale to już two­ja spra­wa, jak ty ją opo­wiesz i czy um­rzesz pełen dni.Da­no ci życie, które jest tyl­ko opo­wieścią; ale to już two­ja spra­wa, jak ty ją opo­wiesz i czy um­rzesz pełen dni.