Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi. A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.) 


dż­telmen-to człowiek-który- sza­cunek-dla-tych-którzy-nie mogą-mu od­dać-żad­nej-przysługi-a-gen­tle­man-is a man-who-has
autor nieznanydżen­telmento człowiekktóryma sza­cunekdlatychktórzynie mogąmu od­daćżad­nejprzysługigen­tle­manis a manwhohasres­pectfortho­secanbe of no pos­sibleser­vi­ceto himang dżen­telmen to człowiekktóry ma sza­cunekma sza­cunek dladla tychktórzy nie mogąnie mogą mu od­daćmu od­dać żad­nejżad­nej przysługigen­tle­man is a manis a man whowho hashas res­pectres­pect fortho­se whowho cancan be of no pos­siblebe of no pos­sible ser­vi­ceser­vi­ce to himktóry ma sza­cunek dlama sza­cunek dla tychktórzy nie mogą mu od­daćnie mogą mu od­dać żad­nejmu od­dać żad­nej przysługia gen­tle­man is a mangen­tle­man is a man whois a man who haswho has res­pecthas res­pect forres­pect for tho­sefor tho­se whotho­se who canwho can be of no pos­siblecan be of no pos­sible ser­vi­cebe of no pos­sible ser­vi­ce to him

Dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.Nig­dy nie oszu­kuję i nie kradnę. Nie noszę także cy­lin­dra do płaszcza i nie wci­nam ba­nanów idąc ulicą, bo dżen­telmen nie ro­bi żad­nej z tych rzeczy. Zro­biłbym jed­no tak sa­mo niechętnie jak dru­gie – bo jed­no i dru­gie jest sprawą har­mo­nii i dob­re­go smaku.cza­sami tak mam ref­lek­sje, nie ref­leksy światła żar­ty, a w tle łzy bez­myśl, a może myśl ro­man­tyzm, nie reumatyzm - przy­naj­mniej w tle boję się? Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. A cad is a man who kis­ses and tel­ls. (ang.) W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.) W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię.