Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć.


da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
hans selyeda­lekotrud­niejjest żyćdlaspra­wyaniżeliniejumrzećda­leko trud­niejtrud­niej jest żyćjest żyć dladla spra­wyaniżeli dladla niejniej umrzećda­leko trud­niej jest żyćtrud­niej jest żyć dlajest żyć dla spra­wyaniżeli dla niejdla niej umrzećda­leko trud­niej jest żyć dlatrud­niej jest żyć dla spra­wyaniżeli dla niej umrzećda­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy

Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć.Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.Człowiek niedojrzały pragnie umrzeć chwalebnie za sprawę, podczas gdy dojrzały woli dla niej żyć w sposób godny.Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra.Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej.W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć...