Da wesołego śmiechu potrzebny jest dziecięcy umysł, którego ludzie zepsuci i namiętni nie mają, dlatego albo szyderstwem bryzgają na lepszych od siebie, albo serdeczny śmiech nazywają dzieciństwem.


da-wesołego-śmiechu-potrzebny-jest-dziecięcy-umysł-którego-ludzie-zepsuci-i-namiętni-nie-mają-dlatego-albo-szyderstwem-bryzgają-na-lepszych-od
ignacy krasickidawesołegośmiechupotrzebnyjestdziecięcyumysłktóregoludziezepsucinamiętniniemajądlategoalboszyderstwembryzgająnalepszychodsiebieserdecznyśmiechnazywajądzieciństwemda wesołegowesołego śmiechuśmiechu potrzebnypotrzebny jestjest dziecięcydziecięcy umysłktórego ludzieludzie zepsucizepsuci ii namiętninamiętni nienie majądlatego alboalbo szyderstwemszyderstwem bryzgająbryzgają nana lepszychlepszych odod siebiealbo serdecznyserdeczny śmiechśmiech nazywająnazywają dzieciństwemda wesołego śmiechuwesołego śmiechu potrzebnyśmiechu potrzebny jestpotrzebny jest dziecięcyjest dziecięcy umysłktórego ludzie zepsuciludzie zepsuci izepsuci i namiętnii namiętni nienamiętni nie majądlatego albo szyderstwemalbo szyderstwem bryzgająszyderstwem bryzgają nabryzgają na lepszychna lepszych odlepszych od siebiealbo serdeczny śmiechserdeczny śmiech nazywająśmiech nazywają dzieciństwem

Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.Absurdem jest dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni.Najlepsze są takie filmy na których ludzie albo się śmieją, albo płaczą.Ludzie, którzy kochają w życiu tylko raz, są to w rzeczywistości istoty puste. To, co uchodzi w ich pojęciu za wierność i uczciwość, jest albo siłą przyzwyczajenia, albo imaginacją.Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny - on albo ona będzie wykonawcą, czy katem, drugie pacjentem albo ofiarą.Spełniam swój obowiązek i inne sprawy mnie nie obchodzą. Bo albo to bezduszne, albo nierozumne, albo zbłąkane i drogi nie znające.