Daj drugiemu dojść do głosu - przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie ciekawsze.


daj-drugiemu-dojść-do-głosu-przecież-wiesz-co-chcesz-powiedzieć-a-nie-wiesz-co-powie-ten-drugi-więc-to-powinno-być-dla-ciebie-ciekawsze
magdalena samozwaniecdajdrugiemudojśćdogłosuprzecieżwieszcochceszpowiedziećniewieszpowietendrugiwięctopowinnobyćdlaciebieciekawszedaj drugiemudrugiemu dojśćdojść dodo głosugłosuprzecieżprzecież wieszco chceszchcesz powiedziećnie wieszwiesz coco powiepowie tenten drugipowinno byćbyć dladla ciebieciebie ciekawszedaj drugiemu dojśćdrugiemu dojść dodojść do głosudo głosuprzecież wieszco chcesz powiedzieća nie wiesznie wiesz cowiesz co powieco powie tenpowie ten drugiwięc to powinnopowinno być dlabyć dla ciebiedla ciebie ciekawszedaj drugiemu dojść dodrugiemu dojść do głosudojść do głosua nie wiesz conie wiesz co powiewiesz co powie tenco powie ten drugiwięc to powinno byćpowinno być dla ciebiebyć dla ciebie ciekawszedaj drugiemu dojść do głosudrugiemu dojść do głosua nie wiesz co powienie wiesz co powie tenwiesz co powie ten drugiwięc to powinno być dlapowinno być dla ciebie ciekawsze

Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu.Is­tniejesz, więc i wiesz, że is­tniejesz, a o tym wiesz dla­tego, po­nieważ wątpisz.Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.Po­wiedz mi Czy przez uczuć mgłę dos­trze­gasz Praw­dziwą mnie ? Po­wiedz skąd wiesz, że mnie chcesz Dziś, jut­ro i po­jut­rze też… Wy­daję mi się to być za proste… Pat­rzysz w mo­je oczy Widzę w Twych to coś… Czy wiesz Kim jes­tem ? Czy wiesz Ko­mu chcesz od­dać swo­je życie, Swo­je ser­ce ? Boję się… Pod­daję się… Przed uczu­ciem nie ucieknę… Przed Tobą nie zbiegnę… Po pros­tu nie mogę… Nie umiem… Nie chcę… -Proszę, daj mi jakąś radę. -W życiu naj­gor­sze jest uczu­cie, gdy życie i czas prze­cieka Ci między palcami. -Skąd o tym wiesz? Przecież... -Otóż przeżywam to codziennie.Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...