Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat.


daj-mi-właściwe-słowo-i-odpowiedni-akcent-a-poruszę-świat
joseph conraddajmiwłaściwesłowoodpowiedniakcentporuszęświatdaj mimi właściwewłaściwe słowosłowo ii odpowiedniodpowiedni akcentporuszę światdaj mi właściwemi właściwe słowowłaściwe słowo isłowo i odpowiednii odpowiedni akcenta poruszę światdaj mi właściwe słowomi właściwe słowo iwłaściwe słowo i odpowiednisłowo i odpowiedni akcentdaj mi właściwe słowo imi właściwe słowo i odpowiedniwłaściwe słowo i odpowiedni akcent

To jest ukryta zasada naszego życia: na naszej drodze, we właściwej godzinie właściwy człowiek, właściwe przeżycie, właściwe słowo.Na początku było słowo, ale czy właściwe? Rzeczywistość się pomału W świat przemienia ideału, W sen ze srebra i kryształu; Daj mi teraz marzyć, daj!Ważnym czynnikiem jest właściwe słowo. Ilekroć napotkamy jedno z tych naprawdę właściwych słów, osiągamy rezultaty fizyczne i duchowo - i to z prędkością błyskawicy.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym.