Dam­ska dusza, męska pasja.


dam­ska-dusza-męska-pasja
poznajprawdędam­skaduszamęskapasjadam­ska duszamęska pasja

Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej.Mo­da dam­ska była zaw­sze naj­droższą techniką opakowania.Pew­na nim­fo­man­ka z Przybędzy Chciała zaz­nać cór Ko­ryn­tu nędzy Na Kaiser Stras­se zamusztrowała Z pasją ciało sprzedawała Dziś wy­dała książkę Ska­leczo­na dusza nig­dy nie za­pom­ni os­trza Two­jej brzytwy...Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości.Była jed­nak za duża na złodziejkę, zbyt uczci­wa na skry­tobójczy­nię, zbyt in­te­ligen­tna na żonę i zbyt dum­na, by podjąć je­dyną pow­szechnie dostępną dam­ską profesję. Dla­tego zos­tała wojowniczką.