Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie.


dam-ci gwiaz­dkę-z nieba-dla-mnie-nie-nie-trze­ba-to-czym-mogę-cię-uraczyć-by-za bar­dzo-nie zniesmaczyć-nie-chcę-gwiaz­dek
filutkadamci gwiaz­dkęz niebadlamnienienietrze­batoczymmogęcięuraczyćbyza bar­dzonie zniesmaczyćchcęgwiaz­deksą na niebiepot­rze­bujętyl­kociebiedam ci gwiaz­dkęci gwiaz­dkę z niebaz nieba dladla mnienie trze­baczym mogęmogę cięcię uraczyćby za bar­dzoza bar­dzo nie zniesmaczyćnie chcęchcę gwiaz­deksą na niebie pot­rze­bujępot­rze­buję tyl­kotyl­ko ciebiedam ci gwiaz­dkę z niebaci gwiaz­dkę z nieba dlaz nieba dla mnieczym mogę cięmogę cię uraczyćby za bar­dzo nie zniesmaczyćnie chcę gwiaz­deksą na niebie pot­rze­buję tyl­kopot­rze­buję tyl­ko ciebie

Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...?  -Aleksandra_Czarna
dlacze­go-jes­teś-tak-da­leko-wte­dy-gdy-tak-bar­dzo-cię-pot­rze­buję-blis­ko-dlacze­go-cię-nie  gdy-pot­rze­buję-two­jej
Na­wet nie wiesz jak bar­dzo te­raz Cię pot­rze­buję... Te­raz, kiedy wiem, że już niedługo mi Ciebie zabraknie.. -Lanni
na­wet-nie wiesz-jak bar­dzo-te­raz-cię-pot­rze­buję-te­raz kiedy-wiem-że już-niedługo-mi ciebie-zabraknie