Dar cierpienia to rozszerzenie horyzontu, bardziej wszechstronne wnikniecie w to, czym jest życie i czym są żyjące istoty.


dar-cierpienia-to-rozszerzenie-horyzontu-bardziej-wszechstronne-wnikniecie-w-to-czym-jest-życie-i-czym-są-żyją-istoty
henryk elzenbergdarcierpieniatorozszerzeniehoryzontubardziejwszechstronnewnikniecietoczymjestżycieżyjąceistotydar cierpieniarozszerzenie horyzontubardziej wszechstronnewszechstronne wniknieciewnikniecie wczym jestjest życieżycie ii czymczym sąsą żyjąceżyjące istotycierpienia to rozszerzeniebardziej wszechstronne wniknieciewszechstronne wnikniecie wczym jest życiejest życie iżycie i czymi czym sączym są żyjącesą żyjące istotydar cierpienia to rozszerzeniecierpienia to rozszerzenie horyzontubardziej wszechstronne wnikniecie wczym jest życie ijest życie i czymżycie i czym sąi czym są żyjąceczym są żyjące istotydar cierpienia to rozszerzenie horyzontuczym jest życie i czymjest życie i czym sążycie i czym są żyjącei czym są żyjące istoty

Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie? Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...Bo czym jest życie, gdy nie ma Wolności, czym jest Miłość, gdy nie ma możności wypłynąć okrętem na spotkanie Boga!Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste.Dro­gi Boże Dzięku­je. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś. Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała. Dziękuję za wszys­tko. Two­ja córka.