Dary, talenty, którymi nas Bóg obdarował, mają służyć tym, którym tych darów poskąpił. Każdy z nas jest w czymś lepszy.


dary-talenty-którymi-nas-bóg-obdarował-mają-służyć-tym-którym-tych-darów-poskąpił-każdy-z-nas-jest-w-czymś-lepszy
jan budziaszekdarytalentyktóryminasbógobdarowałmająsłużyćtymktórymtychdarówposkąpiłkażdyjestczymślepszyktórymi nasnas bógbóg obdarowałmają służyćsłużyć tymktórym tychtych darówdarów poskąpiłkażdy zz nasnas jestjest ww czymśczymś lepszyktórymi nas bógnas bóg obdarowałmają służyć tymktórym tych darówtych darów poskąpiłkażdy z nasz nas jestnas jest wjest w czymśw czymś lepszyktórymi nas bóg obdarowałktórym tych darów poskąpiłkażdy z nas jestz nas jest wnas jest w czymśjest w czymś lepszykażdy z nas jest wz nas jest w czymśnas jest w czymś lepszy

Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy
gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Każdy jest piękny na swój sposób...tak jak stworzył nas Bóg. -Charlotte22
każdy-jest piękny-na swój-sposóbtak-jak stworzył-nas-bóg