Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.


daw­ne-marze­nia-to były-dob­re-marze­nia-i choć ę-nie spełły-cieszę-ę-że  miałem
clint eastwooddaw­nemarze­niato byłydob­rei choć sięnie spełniłycieszęsięże je miałemdaw­ne marze­niamarze­nia to byłyto były dob­redob­re marze­niamarze­nia i choć sięi choć się nie spełniłynie spełniły cieszęcieszę siędaw­ne marze­nia to byłymarze­nia to były dob­reto były dob­re marze­niadob­re marze­nia i choć sięmarze­nia i choć się nie spełniłyi choć się nie spełniły cieszęnie spełniły cieszę siędaw­ne marze­nia to były dob­remarze­nia to były dob­re marze­niato były dob­re marze­nia i choć siędob­re marze­nia i choć się nie spełniłymarze­nia i choć się nie spełniły cieszęi choć się nie spełniły cieszę siędaw­ne marze­nia to były dob­re marze­niamarze­nia to były dob­re marze­nia i choć sięto były dob­re marze­nia i choć się nie spełniłydob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszęmarze­nia i choć się nie spełniły cieszę się

Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Dob­rze, że za marze­nia nie ma ka­ry . Bo gdy­by była już daw­no od­siady­wałabym dożywocie.Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości...•