Daw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziły. Dziś się wstydzą gdy się rumienią.


daw­niej-dziew­czę-ru­mieniły ę-gdy ę-wstydziły-dziś ę-wstydzą-gdy ę-rumienią
maurice chevalierdaw­niejdziew­czętaru­mieniły sięgdy sięwstydziłydziś sięwstydząrumieniądaw­niej dziew­czętadziew­częta ru­mieniły sięru­mieniły się gdy sięgdy się wstydziłydziś się wstydząwstydzą gdy sięgdy się rumieniądaw­niej dziew­częta ru­mieniły siędziew­częta ru­mieniły się gdy sięru­mieniły się gdy się wstydziłydziś się wstydzą gdy sięwstydzą gdy się rumieniądaw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy siędziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziłydziś się wstydzą gdy się rumieniądaw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziły

Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, gdy się rumienią.Ludzie wstydzą się dziś, że ciągle jeszcze wstydzą się tego, czego wstydzili się dawniej.To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.Gdy mężczyzna oświadczy kobiecie, że oprócz niej nigdy żadnej nie kochał, i gdy okaże się, że to prawda, ona wcale się nim nie zainteresuje.Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.