Daw­niej młodzi mężczyźni szu­kali so­bie żon. Te­raz wyszu­kują so­bie teściów.


daw­niej-młodzi-mężczyź-szu­kali-so­bie-żon-te­raz wyszu­kują-so­bie-teśów
diana websterdaw­niejmłodzimężczyźniszu­kaliso­bieżonte­raz wyszu­kująteściówdaw­niej młodzimłodzi mężczyźnimężczyźni szu­kaliszu­kali so­bieso­bie żonte­raz wyszu­kują so­bieso­bie teściówdaw­niej młodzi mężczyźnimłodzi mężczyźni szu­kalimężczyźni szu­kali so­bieszu­kali so­bie żonte­raz wyszu­kują so­bie teściówdaw­niej młodzi mężczyźni szu­kalimłodzi mężczyźni szu­kali so­biemężczyźni szu­kali so­bie żondaw­niej młodzi mężczyźni szu­kali so­biemłodzi mężczyźni szu­kali so­bie żon

Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów.Nie jes­tem najlepsza w żon­glo­waniu słowami kiedy co kil­ka chwil gu­bię is­totny sens Gdy zwra­cam uwagę na kształt Twoich ust ale szu­kam ratunku na świeżo pomalowanej Ścianie na której tak pragnę wy­ryć swoją autor­ską myśl byś od­na­lazł mnie w niej... 14.06.2016 Naj­po­pular­niej­sze wyszu­kiwa­nia z dzisiaj: Peop­le sear­ch on Goog­le: What is Brexit? Brits an­swer Goog­le: What is the EU? Lu­bie cza­sami połazić po Goog­le Tren­ds w ta­kie dni jak dziś.kocha­ny/kocha­na ! ja już so­bie bar­dzo daw­no zająłem miej­sce naj­większe­go grzeszni­ka w dziejach ludzkości, i na nie so­bie zap­ra­cowałem i zasłuzyłem, więc po co się tam, że tak po­wiem, pchasz ?! Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego.