Dawać należy to, co komuś jest rzeczywiście potrzebne, a nie to, co sami uznajemy za stosowne. W przeciwnym razie - dając - będziemy bezwiednie mnożyć działania pozorne.


dawać-należy-to-co-komuś-jest-rzeczywiście-potrzebne-a-nie-to-co-sami-uznajemy-za-stosowne-w-przeciwnym-razie-dając-będziemy-bezwiednie
ewa szumańskadawaćnależytocokomuśjestrzeczywiściepotrzebneniesamiuznajemyzastosowneprzeciwnymraziedającbędziemybezwiedniemnożyćdziałaniapozornedawać należyco komuśkomuś jestjest rzeczywiścierzeczywiście potrzebneco samisami uznajemyuznajemy zaza stosownew przeciwnymprzeciwnym razieraziedającdającbędziemybędziemy bezwiedniebezwiednie mnożyćmnożyć działaniadziałania pozorneco komuś jestkomuś jest rzeczywiściejest rzeczywiście potrzebneco sami uznajemysami uznajemy zauznajemy za stosownew przeciwnym razieprzeciwnym raziedającbędziemy bezwiedniebędziemy bezwiednie mnożyćbezwiednie mnożyć działaniamnożyć działania pozorne

Interesujące byłoby ponowne odczytanie wyjściowego programu Solidarności – nie ma tam nic na temat kapitalizmu. Więcej natomiast na temat społecznego marzenia. Sądzę, że powinniśmy walczyć o to dziedzictwo, jest to sprawą zasadniczą, w przeciwnym razie – jeśli to marzenie o zbiorowej solidarności zniknie – będziemy żyli w przerażającym społeczeństwie, w którym rywalizacja rynkowa będzie współistniała [...]Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać - a nie otrzymywać.Nienawiść musi czynić produktywnym. W przeciwnym razie rozsądniej jest od razu kochać.Bytów nie należy mnożyć ponad konieczność.Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.