Dawniej starzy ludzie umierali, bo nie mogli przetrzymać choroby; dziś są leki na każdą chorobę, ale starzy ludzie nie mogą przetrzymać leczenia.


dawniej-starzy-ludzie-umierali-bo-nie-mogli-przetrzymać-choroby-dziś-są-leki-na-każdą-chorobę-ale-starzy-ludzie-nie-mogą-przetrzymać-leczenia
hugo dyonizy steinhausdawniejstarzyludzieumieraliboniemogliprzetrzymaćchorobydziślekinakażdąchorobęalemogąleczeniadawniej starzystarzy ludzieludzie umieralibo nienie moglimogli przetrzymaćprzetrzymać chorobydziś sąsą lekileki nana każdąkażdą chorobęale starzystarzy ludzieludzie nienie mogąmogą przetrzymaćprzetrzymać leczeniadawniej starzy ludziestarzy ludzie umieralibo nie moglinie mogli przetrzymaćmogli przetrzymać chorobydziś są lekisą leki naleki na każdąna każdą chorobęale starzy ludziestarzy ludzie nieludzie nie mogąnie mogą przetrzymaćmogą przetrzymać leczeniadawniej starzy ludzie umieralibo nie mogli przetrzymaćnie mogli przetrzymać chorobydziś są leki nasą leki na każdąleki na każdą chorobęale starzy ludzie niestarzy ludzie nie mogąludzie nie mogą przetrzymaćnie mogą przetrzymać leczeniabo nie mogli przetrzymać chorobydziś są leki na każdąsą leki na każdą chorobęale starzy ludzie nie mogąstarzy ludzie nie mogą przetrzymaćludzie nie mogą przetrzymać leczenia

Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą.Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają.Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała.Starzy ludzie są niezwykle niebezpieczni. Przyszłość jest im obojętna.Ludzie starzy myślą, że od czasu, gdy przestali być młodzi, świat tylko traci, a niczego nie zyskuje.Starzy ludzie znają pew­nie więcej zmarłych niż żywych. Co za ok­ropność - przeżywać to wciąż od no­wa, aż w końcu nie ma już ni­kogo z blis­kich, przy­jaciół i znajomych...