Dawniej trzeba było być sławnym, by móc sobie pozwolić na skandal. Dziś trzeba skandalu, by zyskać sławę.


dawniej-trzeba-było-być-sławnym-by-móc-sobie-pozwolić-na-skandal-dziś-trzeba-skandalu-by-zyskać-sławę
maurice chevalierdawniejtrzebabyłobyćsławnymbymócsobiepozwolićnaskandaldziśskandaluzyskaćsławędawniej trzebatrzeba byłobyło byćbyć sławnymby mócmóc sobiesobie pozwolićpozwolić nana skandaldziś trzebatrzeba skandaluby zyskaćzyskać sławędawniej trzeba byłotrzeba było byćbyło być sławnymby móc sobiemóc sobie pozwolićsobie pozwolić napozwolić na skandaldziś trzeba skandaluby zyskać sławędawniej trzeba było byćtrzeba było być sławnymby móc sobie pozwolićmóc sobie pozwolić nasobie pozwolić na skandaldawniej trzeba było być sławnymby móc sobie pozwolić namóc sobie pozwolić na skandal

Trzeba mieć bardzo dobry gust, żeby sobie pozwolić na trochę złego.Nie chciejmy być w życiu zbyt konsekwentni. Owszem, jeden głos w polifonii niech będzie przodujący i główny, ale trzeba pozwolić grać w sobie nutom bardzo różnym, i bardzo różnym głosom użyczać klawiszy.Trzeba sobie samemu stawiać rygory, aby nic nie było za łatwe.Demokracja polega na tym, że trzeba innym pozwolić się wygadać.Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.Dzieci i zegarków nie należy stale nakręcać trzeba im pozwolić chodzić.