Dawno temu obiecałam sobie, że nie pozwolę sfotografować się nago. Jeśli bowiem dopuszczę do tego, to co będę mogła uczynić na bis?


dawno-temu-obiecałam-sobie-że-nie-pozwolę-sfotografować-ę-nago-jeśli-bowiem-dopuszczę-do-tego-to-co-będę-mogła-uczynić-na-bis
raquel welchdawnotemuobiecałamsobieżeniepozwolęsfotografowaćsięnagojeślibowiemdopuszczędotegotocobędęmogłauczynićnabisdawno temutemu obiecałamobiecałam sobieże nienie pozwolępozwolę sfotografowaćsfotografować sięsię nagojeśli bowiembowiem dopuszczędopuszczę dodo tegoco będębędę mogłamogła uczynićuczynić nana bisdawno temu obiecałamtemu obiecałam sobieże nie pozwolęnie pozwolę sfotografowaćpozwolę sfotografować sięsfotografować się nagojeśli bowiem dopuszczębowiem dopuszczę dodopuszczę do tegoco będę mogłabędę mogła uczynićmogła uczynić nauczynić na bisdawno temu obiecałam sobieże nie pozwolę sfotografowaćnie pozwolę sfotografować siępozwolę sfotografować się nagojeśli bowiem dopuszczę dobowiem dopuszczę do tegoco będę mogła uczynićbędę mogła uczynić namogła uczynić na bisże nie pozwolę sfotografować sięnie pozwolę sfotografować się nagojeśli bowiem dopuszczę do tegoco będę mogła uczynić nabędę mogła uczynić na bis

Trzeba być pełnym wyrozumiałości dla człowieka, jeśli się weźmie pod uwagę, jak dawno temu został stworzony.Bogaczu hardy, próżno śmiejesz się z nagiego. Nago wychodzim na ten świat, nago pójdziemy z niego.Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z [...]Kiedy mężczyzna wzdycha, to albo niedawno się zakochał, albo bardzo dawno temu się ożenił.Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko?Cała miłość nie warta jest złamanego szeląga, jeśli nie kocha się kogoś takim, jakim jest. Inaczej bowiem nie potrzebny byłby do tego człowiek, wystarczyłby król karciany.