Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem...


dbaj­my-o tych-których-kocha­my-po­magaj­my im-mi­mo-że oni-często-nas-opuszczają-niech wiedzą-że zaw­sze-mogą-na nas-liczyć
ktos-do-kochaniadbaj­myo tychktórychkocha­mypo­magaj­my immi­może oniczęstonasopuszczająniech wiedząże zaw­szemogąna nasliczyćbo prze­cieżkażdypot­rze­bujęko­gośblis­kiegodo ko­gomożezadzwo­nićo 3 nadranemdbaj­my o tycho tych którychktórych kocha­mymi­mo że oniże oni częstoczęsto nasnas opuszczająże zaw­sze mogąmogą na nasna nas liczyćbo prze­cież każdykażdy pot­rze­bujępot­rze­buję ko­gośko­goś blis­kiegodo ko­go możemoże zadzwo­nićzadzwo­nić o 3 nado 3 nad ranemdbaj­my o tych którycho tych których kocha­mymi­mo że oni częstoże oni często nasczęsto nas opuszczająże zaw­sze mogą na nasmogą na nas liczyćbo prze­cież każdy pot­rze­bujękażdy pot­rze­buję ko­gośpot­rze­buję ko­goś blis­kiegodo ko­go może zadzwo­nićmoże zadzwo­nić o 3 nadzadzwo­nić o 3 nad ranem

gdy ofiarowujesz często nieświadomie nie cze­kasz na zwrotność po kawałeczku ot­rzy­mano niekończącą całość ciebie uśmiech serca od­po­wie­dzią na pytania lecz prze­kaz mu­si dotrzeć prze­cież każdy z nas lu­bi czuć się potrzebny a ludzie oni zaw­sze byli i będą fascynujący  Ko­bieta, aby pójść do łóżka z mężczyzną, pot­rze­buje blis­kości, zaufa­nia i poczu­cia więzi. Mężczyz­na – prze­ważnie – pot­rze­buje tyl­ko miejsca.Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam.... Wi­tam Pa­na.. Os­tatnio się mnie Pan py­tał cze­go pot­rze­buję.. Pos­ta­nowiłam pa­nu wyznać.. Pot­rze­buję roz­mo­wy.. Dru­giej oso­by.. Ciepłego uśmiechu Per­liste­go śmiechu Je­go oczu I je­go uścis­ku.. Ka­kałka i kocyka Długiej roz­mo­wy telefonicznej I dużo śmiechu Pot­rze­buję czuć się kocha­na i być kochana Pot­rze­buję słońca, który oświet­li mój dzień i księżyca, który będzie świecił mi nocą. Pot­rze­buję Pana.. Tak, właśnie pana..Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni !