De­cyz­ja wy­maga niesłycha­nego wysiłku.


de­cyz­ja-wy­maga-niesłycha­nego-wysiłku
antoni kępińskide­cyz­jawy­maganiesłycha­negowysiłkude­cyz­ja wy­magawy­maga niesłycha­negoniesłycha­nego wysiłkude­cyz­ja wy­maga niesłycha­negowy­maga niesłycha­nego wysiłkude­cyz­ja wy­maga niesłycha­nego wysiłku

Wszys­tkie de­cyz­je es­te­tyczne są tak nap­rawdę de­cyz­ja­mi moralnymi.Trze­ba ludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­ji, na­wet jeśli chcą de­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznych.To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie.Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców.- Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje.