de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało 


de­dykuję- siebie-umysł-duszę-ciało-weź-wszystko-aby-nic-dla-nienawiś-nie-zostało 
adamzjaworade­dykujęci siebieumysłduszęciałoweźwszystkoabynicdlanienawiściniezostało de­dykuję ci siebieci siebie umysłumysł duszęduszę ciałociało weźweź wszystkowszystko abyaby nicnic dladla nienawiścinienawiści nienie zostało de­dykuję ci siebie umysłci siebie umysł duszęumysł duszę ciałoduszę ciało weźciało weź wszystkoweź wszystko abywszystko aby nicaby nic dlanic dla nienawiścidla nienawiści nienienawiści nie zostało de­dykuję ci siebie umysł duszęci siebie umysł duszę ciałoumysł duszę ciało weźduszę ciało weź wszystkociało weź wszystko abyweź wszystko aby nicwszystko aby nic dlaaby nic dla nienawiścinic dla nienawiści niedla nienawiści nie zostało de­dykuję ci siebie umysł duszę ciałoci siebie umysł duszę ciało weźumysł duszę ciało weź wszystkoduszę ciało weź wszystko abyciało weź wszystko aby nicweź wszystko aby nic dlawszystko aby nic dla nienawiściaby nic dla nienawiści nienic dla nienawiści nie zostało 

Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce.Wielkie to szczęście, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo wszystko wykupiliby bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.Szczęście to wielkie, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, boby wszystko wykupili bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.Chcesz wie­dzieć jak ko­biety pot­ra­fią kochać, świado­mie kar­miąc cię miłością, aby zat­ruć two­je ciało i umysł, tyl­ko po to, aby cię zniszczyć? A następnie, kiedy kończy się na­miętność, wolą odejść? Jed­nocześnie ma­mią cię obiet­ni­cami, ro­biąc z ciebie głup­ka? Niemożli­we? To jeszcze nic.We­roni­ka Kawlewska to ta­kie bez­czel­ne - zazdrość. Osadza się w To­bie, gdy jes­teś szczęśliwa. a kiedy jest z inną, wybucha. Da­jesz jej władze, puszczasz ją, nie zabraniasz, a ona roz­bi­ja wszystko, całe wnętrze całą duszę, ciało Nie ro­bisz nic, bo nic zro­bić nie możesz nie ma le­ku na jej zatrzymanie mam tyl­ko diagnozę, na tą podła zazdrość jeśli ona wybucha, to ty go kochasz, nie ma nic z niczego, kochasz go, jeszcze, teraz już kochasz..Kruczoczar­ne włosy opa­dające na de­likat­ne w do­tyku ramiona otu­lające jej por­ce­lanową twarz. Krwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zane, uwodzące. Ciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniem. Diab­li­co, która uwodzisz mnie we śnie oraz na jawie. Weź mnie, weź mą duszę, weź wszys­tko cze­go prag­niesz. W za­mian proszę tyl­ko o jed­no, twą miłość.