De­woc­ja: dro­ga do piekła przez świątynię.


de­woc­ja-dro­ga-do piekła-przez-świątynię
stanisław fornalde­woc­jadro­gado piekłaprzezświątyniędro­ga do piekłado piekła przezprzez świątyniędro­ga do piekła przezdo piekła przez świątyniędro­ga do piekła przez świątynię

Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku.Przez bramę ra­ju wpuszczają nas ko­biety do piekła.Jeśli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki,to ma swą świątynię w całym domu.Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność.Naj­krótsza dro­ga do obłędu wie­dzie przez samotność.Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie.