dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu...


dedykowane-Łapię ę-na myślach-które-nie są dobre-zwłaszcza-że to przecież-do­piero-początek-ale-gdy-cię-widzę-gdy-do­tykam
rudaduszadedykowaneŁapię sięna myślachktórenie są dobrezwłaszczaże to przecieżdo­pieropoczątekalegdycięwidzędo­tykamtwarzyzieleńoczuchłonępełnajes­temmarzeńzwa­riowa­nai szalonasamtako mniemówiszmo­jagłowazakręco­nadorozsądkunie przemówiszta­kichchwi­lachjestemoptymizmura­mionatwojebro­niąmnieod me­gopesymizmudedykowane Łapię sięŁapię się na myślachna myślach którektóre nie są dobrenie są dobre zwłaszczazwłaszcza że to przecieżże to przecież do­pierodo­piero początekpoczątek aleale gdygdy cięcię widzęwidzę gdygdy do­tykamdo­tykam twarzytwarzy zieleńzieleń oczuoczu chłonęchłonę pełnapełna jes­temjes­tem marzeńmarzeń zwa­riowa­nazwa­riowa­na i szalonai szalona samsam taktak o mnieo mnie mówiszmówisz mo­jamo­ja głowagłowa zakręco­nazakręco­na dodo rozsądkurozsądku nie przemówisznie przemówisz ww ta­kichta­kich chwi­lachchwi­lach jestemjestem pełnapełna optymizmura­miona twojetwoje bro­niąbro­nią mniemnie od od  me­gome­go pesymizmudedykowane Łapię się na myślachŁapię się na myślach którena myślach które nie są dobrektóre nie są dobre zwłaszczanie są dobre zwłaszcza że to przecieżzwłaszcza że to przecież do­pieroże to przecież do­piero początekdo­piero początek alepoczątek ale gdyale gdy cięgdy cię widzęcię widzę gdywidzę gdy do­tykamgdy do­tykam twarzydo­tykam twarzy zieleńtwarzy zieleń oczuzieleń oczu chłonęoczu chłonę pełnachłonę pełna jes­tempełna jes­tem marzeńjes­tem marzeń zwa­riowa­namarzeń zwa­riowa­na i szalonazwa­riowa­na i szalona sami szalona sam taksam tak o mnietak o mnie mówiszo mnie mówisz mo­jamówisz mo­ja głowamo­ja głowa zakręco­nagłowa zakręco­na dozakręco­na do rozsądkudo rozsądku nie przemówiszrozsądku nie przemówisz wnie przemówisz w ta­kichw ta­kich chwi­lachta­kich chwi­lach jestemchwi­lach jestem pełnajestem pełna optymizmuoptymizmu a ra­mionaa ra­miona twojera­miona twoje bro­niątwoje bro­nią mniebro­nią mnie od mnie od  me­good  me­go pesymizmu

Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu... -AgniM
mówisz-że jes­tem-zła-nie-to tyl­ko-twój-pun­kt-widze­nia-ja jes­tem-dob­ra-dla-tych-co mnie-sza­nują-a całą-resztę-mam