Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem.


demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem
willy brandtdemokracjaniepowinnaiśćtakdalekożebyrodziniewiększościągłosówdecydowaćktojestojcemdemokracja nienie powinnapowinna iśćiść taktak dalekożeby ww rodzinierodzinie większościąwiększością głosówgłosów decydowaćkto jestjest ojcemdemokracja nie powinnanie powinna iśćpowinna iść takiść tak dalekożeby w rodziniew rodzinie większościąrodzinie większością głosówwiększością głosów decydowaćkto jest ojcemdemokracja nie powinna iśćnie powinna iść takpowinna iść tak dalekożeby w rodzinie większościąw rodzinie większością głosówrodzinie większością głosów decydowaćdemokracja nie powinna iść taknie powinna iść tak dalekożeby w rodzinie większością głosóww rodzinie większością głosów decydować

Już dosyć prawdziwie pięknych napisano książek, teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko - tak daleko - aż się życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą.Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko.Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem.żeby tak w oczy pat­rzeć: kto to widział? żeby pod deszczem ta­ki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzy­mać: kto to słyszał? a prze­cież jut­ro tu­taj się spot­ka­my znów - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, no, na­wet jeśli trochę pa­da, to niech pa­da - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, nas chy­ba tu­taj zacza­rować mu­siał deszcz.Ko­bieta mu­si być dwa ra­zy tak spraw­na jak mężczyz­na, żeby zajść w połowie tak daleko.Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i na ogół tak się dzieje.