Des­po­tyzm - wszys­cy mają pra­wo żyć, lecz je­den ma pra­wo zabijać. Ko­munizm - wszys­cy są równi, ale są i równiejsi. De­mok­racja - każdy ma pra­wo wy­boru, choć wte­dy właśnie każdy znaczy nikt.


des­po­tyzm- wszys­cy-mają-pra­wo-żyć-lecz-­den- pra­wo-zabijać-ko­munizm- wszys­cy-są równi-ale-są i równiejsi
papillondenuitdes­po­tyzm wszys­cymająpra­wożyćleczje­denma pra­wozabijaćko­munizmsą równialesą i równiejside­mok­racja każdywy­boruchoćwte­dywłaśniekażdyznaczynikt wszys­cy mająmają pra­wopra­wo żyćlecz je­denje­den ma pra­woma pra­wo zabijać wszys­cy są równiale są i równiejsi każdy ma pra­woma pra­wo wy­boruchoć wte­dywte­dy właśniewłaśnie każdykażdy znaczyznaczy nikt wszys­cy mają pra­womają pra­wo żyćlecz je­den ma pra­woje­den ma pra­wo zabijać każdy ma pra­wo wy­boruchoć wte­dy właśniewte­dy właśnie każdywłaśnie każdy znaczykażdy znaczy nikt

Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Włodzimierz Scisłowski
każdy- pra­wo-do szczęścia-ale-nie każdy- szczęście-do prawa
Każdy ma pra­wo żyć i obo­wiązek umrzeć. -Bruno
każdy- pra­wo-żyć-i obo­wiązek-umrzeć
Pra­wa człowieka - je­den wy­myślił - wszys­cy zaakceptowali. -Krio
pra­wa-człowieka- ­den-wy­myślił- wszys­cy-zaakceptowali