„Deszcz odświeża Ziemię i po­maga rośli­nom wzras­tać. Rośli­ny za­pew­niają ludziom tlen. Dwut­le­nek węgla, który wy­dychają ludzie, poz­wa­la rośli­nom od­dychać. Wszys­tko jest ze sobą połączo­ne i wszys­tko jest Bo­giem. Gdy uświada­miasz to so­bie i zaczy­nasz tym żyć, wte­dy jes­teś oświeco­ny i wolny.” - Ma­hawa­tar Babadżi 


deszcz-odświeża-ziemię-i po­maga-rośli­nom-wzras­ć-rośli­ny za­pew­niają-ludziom-tlen-dwut­­nek węgla-który-wy­dychają-ludzie
mahawatar babadżi„deszczodświeżaziemięi po­magarośli­nomwzras­taćrośli­ny za­pew­niająludziomtlendwut­le­nek węglaktórywy­dychająludziepoz­wa­laod­dychaćwszys­tko jest ze sobąpołączo­nei wszys­tkojest bo­giemgdy uświada­miaszto so­biei zaczy­nasztymżyćwte­dyjes­teśoświeco­nyi wolny”ma­hawa­tarbabadżi „deszcz odświeżaodświeża ziemięziemię i po­magai po­maga rośli­nomrośli­nom wzras­taćrośli­ny za­pew­niają ludziomludziom tlenktóry wy­dychająwy­dychają ludziepoz­wa­la rośli­nomrośli­nom od­dychaćwszys­tko jest ze sobą połączo­nepołączo­ne i wszys­tkoi wszys­tko jest bo­giemgdy uświada­miasz to so­bieto so­bie i zaczy­naszi zaczy­nasz tymtym żyćwte­dy jes­teśjes­teś oświeco­nyma­hawa­tarma­hawa­tar babadżi „deszcz odświeża ziemięodświeża ziemię i po­magaziemię i po­maga rośli­nomi po­maga rośli­nom wzras­taćrośli­ny za­pew­niają ludziom tlenktóry wy­dychają ludziepoz­wa­la rośli­nom od­dychaćwszys­tko jest ze sobą połączo­ne i wszys­tkopołączo­ne i wszys­tko jest bo­giemgdy uświada­miasz to so­bie i zaczy­naszto so­bie i zaczy­nasz tymi zaczy­nasz tym żyćwte­dy jes­teś oświeco­nyma­hawa­tar babadżi 

Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną...Do­piero gdy nad­chodzi czas pożeg­na­nia uświada­miasz so­bie ja­kie to wszys­tko jest ważne ! Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Rośli­ny są bar­dziej Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.