DIABEŁ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi.


diabeŁ-jest-optymistą-o-ile-sądzi-że-może-ludzi-uczynić-gorszymi
karl krausdiabeŁjestoptymistąilesądziżemożeludziuczynićgorszymidiabeŁ jestjest optymistąo ileile sądziże możemoże ludziludzi uczynićuczynić gorszymidiabeŁ jest optymistąo ile sądziże może ludzimoże ludzi uczynićludzi uczynić gorszymiże może ludzi uczynićmoże ludzi uczynić gorszymiże może ludzi uczynić gorszymi

Diabeł jest op­ty­mistą, o ile sądzi, że można ludzi uczy­nić gorszymi.Optymista sądzi, że to najlepszy z możliwych światów, pesymista to wie.Istnieje pogląd wśród ludzi moralnych, że powinni czynić swych sąsiadów dobrymi. Jedyna osoba, którą powinienem uczynić dobrą, to ja sam. Natomiast mój obowiązek w stosunku do sąsiada zostanie o wiele lepiej wyrażony, jeśli powiem, że powinienem uczynić go szczęśliwym.Diabeł wie, ile nienor­malności sie­dzi cza­sem w ge­niu­szu i na odwrót.Miłość nie zawsze może pokonać cierpienie, ale może je uczynić znośnym, a nawet radosnym!to niesamowite.... ile ra­zy człowiek może dać się skrzyw­dzić, udając że to os­tatni już raz. to niesamowite.... ile można uro­nic łez, mówiąc że to łzy szczęścia. to niesamowite.... ile można kochać, uk­ry­wając ta miłość lub kochać bez wzajemności. to niesa­mowi­te.... ile można przet­rwać cier­pień tyl­ko po to by móc dojść do ce­lu. to niesa­mowi­te.... ile słów idzie w niepa­mięć, a ile czynów prag­niemy zapomnieć