diabeł i anioł mie­sza w mej duszy każdy ma rac­je i każdy kusi 


diabeł-i anioł-mie­sza-w mej-duszy-każdy- rac­-i każdy-kusi 
poeta wyklętydiabełi aniołmie­szaw mejduszykażdyma rac­jei każdykusi diabeł i aniołi anioł mie­szamie­sza w mejw mej duszyduszy każdykażdy ma rac­jema rac­je i każdyi każdy kusi diabeł i anioł mie­szai anioł mie­sza w mejmie­sza w mej duszyw mej duszy każdyduszy każdy ma rac­jekażdy ma rac­je i każdyma rac­je i każdy kusi diabeł i anioł mie­sza w meji anioł mie­sza w mej duszymie­sza w mej duszy każdyw mej duszy każdy ma rac­jeduszy każdy ma rac­je i każdykażdy ma rac­je i każdy kusi diabeł i anioł mie­sza w mej duszyi anioł mie­sza w mej duszy każdymie­sza w mej duszy każdy ma rac­jew mej duszy każdy ma rac­je i każdyduszy każdy ma rac­je i każdy kusi 

Sen, każdy sen, jest jak psycho­za. Ze wszys­tkim, co do niej na­leży: po­mie­sza­niem zmysłów, sza­leństwem, ab­surdem. Ta­ka krótkot­rwała psychoza.Nadzieja lek­ka i ulot­na za­mie­szkała w mej duszy.Czasami mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią.