Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności.


dla-aktywnego-człowieka-świat-jest-tym-czym-powinien-być-to-znaczy-peł-przeciwnoś
luc de vauvenarguesdlaaktywnegoczłowiekaświatjesttymczympowinienbyćtoznaczypełenprzeciwnościdla aktywnegoaktywnego człowiekaczłowieka światświat jestjest tymczym powinienpowinien byćznaczy pełenpełen przeciwnościdla aktywnego człowiekaaktywnego człowieka światczłowieka świat jestświat jest tymczym powinien byćznaczy pełen przeciwnościdla aktywnego człowieka świataktywnego człowieka świat jestczłowieka świat jest tymdla aktywnego człowieka świat jestaktywnego człowieka świat jest tym

Ni­by świat jest ta­ki piękny, pełen szczęścia i ra­dości... Ale dla mnie nie znaczy nic, jeśli nie ma Ciebie obok mnie...Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka.Fik­cja jest tym dla do­rosłego człowieka czym za­bawa dla dziecka.Czym dla pta­ka są skrzydła, tym dla człowieka jest przy­jaźń: wzno­si go po­nad proch ziemi.