dla ciebie rozebrana z poczu­cia wstydu jes­tem kotką kocicą głaszczesz mnie mruczę 


dla-ciebie-rozebrana-z-poczu­cia-wstydu-jes­tem-kotką-kocicą-głaszczesz-mnie-mruczę 
deszczdlaciebierozebranapoczu­ciawstydujes­temkotkąkocicągłaszczeszmniemruczę dla ciebieciebie rozebranarozebrana zz poczu­ciapoczu­cia wstyduwstydu jes­temjes­tem kotkąkotką kocicąkocicą głaszczeszgłaszczesz mniemnie mruczę dla ciebie rozebranaciebie rozebrana zrozebrana z poczu­ciaz poczu­cia wstydupoczu­cia wstydu jes­temwstydu jes­tem kotkąjes­tem kotką kocicąkotką kocicą głaszczeszkocicą głaszczesz mniegłaszczesz mnie mruczę dla ciebie rozebrana zciebie rozebrana z poczu­ciarozebrana z poczu­cia wstyduz poczu­cia wstydu jes­tempoczu­cia wstydu jes­tem kotkąwstydu jes­tem kotką kocicąjes­tem kotką kocicą głaszczeszkotką kocicą głaszczesz mniekocicą głaszczesz mnie mruczę dla ciebie rozebrana z poczu­ciaciebie rozebrana z poczu­cia wstydurozebrana z poczu­cia wstydu jes­temz poczu­cia wstydu jes­tem kotkąpoczu­cia wstydu jes­tem kotką kocicąwstydu jes­tem kotką kocicą głaszczeszjes­tem kotką kocicą głaszczesz mniekotką kocicą głaszczesz mnie mruczę 

a skądże myślisz niemądrze nie ig­raj z lamparcicą wiesz co się stanie z moją chcicą poruszasz we mnie wszys­tkie żądze więc uważaj i stąpaj mądrze jes­tem kotką a ty bądź moim pogromcą zmuś mnie rządź dy­ryguj i bądź nie zapomijnaj że ze mnie dzi­ka kotka jeśli zapomnisz to będzie uczta z ciebie słodka miauuuuu ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Czuję do­tyk Twych dłoni na mej skórze Drżę De­likat­ne muśnięcia palców De­likat­ne pocałunki Słyszę Twój od­dech przy mym uchu Zaczy­nam mruczeć jak kotka I..po­woli nadchodzi -Szyb­sze bi­cie serca -Ury­wany oddech Twe dłonie są co­raz odważniejsze Po­całun­ki bar­dziej namiętne Le­gato przechodzi w vivo Jes­tem blis­ka poczu­cia spadania W końcu jest..to już Mo­je niebo..nasze niebo Ekstaza Cu­dow­ne poczu­cie by­cia jednością Ko­niec gry.. Nie! To początek gry Kocham Cię umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną bo jes­tem wol­na od te­go poczu­cia, że coś muszę zro­bić, bo nie muszę się bać, że coś zro­biłam źle, bo po pros­tu mogę być sobą. nie muszę się poświęcać i męczyć. zas­ta­nawiać się, co będzie jut­ro. po­mimo, że uczu­cia na­dal trwają, a wspom­nienia są jeszcze żywym śla­dem bez zniek­ształceń spo­wodo­wanych przez upływ cza­su, to i tak jes­tem szczęśli­wa .Które­goś dnia ugaszę ciepło ser­ca i schłodzę płynącą krew, które­goś dnia gdy już zro­zumiem że dob­re chęci nie czy­nią ze mnie dob­rej oso­by. Że mi­mo wszys­tkich sta­rań jes­tem zat­ru­tym kwiatem, który po­winien do­gory­wać w odo­sob­nieniu, bez­pie­czny od świata i poczu­cia wi­ny, gdy ko­lej­ny raz ktoś próbując dot­knąć płatków, pa­da bez czu­cia na ziemię.Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba