Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne.


dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
janusz detrychdlaczłowiekadostępnedwadobrainformacjadobramaterialnedla człowiekaczłowieka dostępnedostępne sąsą dwadwa dobrainformacja ii dobradobra materialnedla człowieka dostępneczłowieka dostępne sądostępne są dwasą dwa dobrainformacja i dobrai dobra materialnedla człowieka dostępne sączłowieka dostępne są dwadostępne są dwa dobrainformacja i dobra materialnedla człowieka dostępne są dwaczłowieka dostępne są dwa dobra

Wszystko, co się teraz dookoła dzieje, robi się w imię człowieka, w obronie słabych, dla dobra kobiet i dzieci.Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą.Rozumowe poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha.Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka.Zbytki materialne i nędze materialne są zawsze wielkim milczeniem ducha czy indywiduów, czy narodów - jest to życie zwierzęce na najwyższym lub najniższym szczeblu swoim.