Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga.


dla-człowieka-nie tyl­ko-świat-otaczający-jest za­gadką-jest on ą-sam-dla-siebie-i z obu-­jem­nic-bar­dziej-dręczącą-wy­daje ę
antoni kępińskidlaczłowiekanie tyl­koświatotaczającyjest za­gadkąjest on niąsamdlasiebiei z obuta­jem­nicbar­dziejdręczącąwy­daje sięta drugadla człowiekaczłowieka nie tyl­konie tyl­ko światświat otaczającyotaczający jest za­gadkąjest on nią samsam dladla siebiei z obu ta­jem­nicta­jem­nic bar­dziejbar­dziej dręczącądręczącą wy­daje sięwy­daje się ta drugadla człowieka nie tyl­koczłowieka nie tyl­ko światnie tyl­ko świat otaczającyświat otaczający jest za­gadkąjest on nią sam dlasam dla siebiei z obu ta­jem­nic bar­dziejta­jem­nic bar­dziej dręczącąbar­dziej dręczącą wy­daje siędręczącą wy­daje się ta drugadla człowieka nie tyl­ko światczłowieka nie tyl­ko świat otaczającynie tyl­ko świat otaczający jest za­gadkąjest on nią sam dla siebiei z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącąta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje siębar­dziej dręczącą wy­daje się ta drugadla człowieka nie tyl­ko świat otaczającyczłowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadkąi z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje sięta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga

Nic nie ro­bienie jest dla ge­niu­szy, dla le­niwych jest idealizm. Idealizm, jak wol­na wo­la, czy­ni etykę bar­dziej elastyczną. -słońiczka
nic-nie ro­bienie-jest dla-ge­niu­szy-dla-­niwych-jest idealizm-idealizm jak wol­na-wo­-czy­-etykę-bar­dziej-elastyczną