Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć.


dla-człowieka-niedoj­rzałego-zna­mien­ne-jest-że prag­nie-on wznioś-um­rzeć-za jakąś-sprawę-dla-doj­rzałego-na­tomiast
wilhelm stekeldlaczłowiekaniedoj­rzałegozna­mien­nejestże prag­nieon wzniośleum­rzećza jakąśsprawędladoj­rzałegona­tomiast że prag­nieskrom­nieniejżyćdla człowiekaczłowieka niedoj­rzałegoniedoj­rzałego zna­mien­nezna­mien­ne jestże prag­nie on wzniośleon wzniośle um­rzećum­rzeć za jakąśza jakąś sprawędla doj­rzałegodoj­rzałego na­tomiast że prag­nie skrom­nieskrom­nie dladla niejniej żyćdla człowieka niedoj­rzałegoczłowieka niedoj­rzałego zna­mien­neniedoj­rzałego zna­mien­ne jestże prag­nie on wzniośle um­rzećon wzniośle um­rzeć za jakąśum­rzeć za jakąś sprawędla doj­rzałego na­tomiast że prag­nie skrom­nie dlaskrom­nie dla niejdla niej żyć

Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Człowieka doj­rzałego nic nie po­win­no dzi­wić. Ale jed­nak dzi­wi - du­gi człowiek.Rok dziec­ka jest czymś in­nym niż rok życia człowieka doj­rzałego czy starego.Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.