Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.


dla-człowieka-niedojrzałego-znamienne-jest-że-pragnie-on-wznioś-umrzeć-za-jakąś-sprawę-dla-dojrzałego-natomiast-że-pragnie-dla-niej-żyć
wilhelm stekeldlaczłowiekaniedojrzałegoznamiennejestżepragnieonwzniośleumrzećzajakąśsprawędladojrzałegonatomiastniejżyćdla człowiekaczłowieka niedojrzałegoniedojrzałego znamienneznamienne jestże pragniepragnie onon wznioślewzniośle umrzećumrzeć zaza jakąśjakąś sprawędla dojrzałegodojrzałego natomiastnatomiastże pragniepragnie dladla niejniej żyćdla człowieka niedojrzałegoczłowieka niedojrzałego znamienneniedojrzałego znamienne jestże pragnie onpragnie on wzniośleon wzniośle umrzećwzniośle umrzeć zaumrzeć za jakąśza jakąś sprawędla dojrzałego natomiastdojrzałego natomiastże pragnieże pragnie dlapragnie dla niejdla niej żyćdla człowieka niedojrzałego znamienneczłowieka niedojrzałego znamienne jestże pragnie on wznioślepragnie on wzniośle umrzećon wzniośle umrzeć zawzniośle umrzeć za jakąśumrzeć za jakąś sprawędla dojrzałego natomiastże pragnie dlaże pragnie dla niejpragnie dla niej żyćdla człowieka niedojrzałego znamienne jestże pragnie on wzniośle umrzećpragnie on wzniośle umrzeć zaon wzniośle umrzeć za jakąśwzniośle umrzeć za jakąś sprawęże pragnie dla niejże pragnie dla niej żyć

Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć.Człowiek niedojrzały pragnie umrzeć chwalebnie za sprawę, podczas gdy dojrzały woli dla niej żyć w sposób godny.Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć.Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.