Dla człowieka szczęśli­wego sen jest tyl­ko zbędnym, fiz­jo­logicznym obo­wiązkiem. Kiedy jes­teś szczęśli­wy nie masz ocho­ty na sen.


dla-człowieka-szczęśli­wego-sen-jest tyl­ko-zbędnym-fiz­jo­logicznym-obo­wiązkiem-kiedy jes­teś-szczęśli­wy-nie masz-ocho­ty
daniellodlaczłowiekaszczęśli­wegosenjest tyl­kozbędnymfiz­jo­logicznymobo­wiązkiemkiedy jes­teśszczęśli­wynie maszocho­tyna sendla człowiekaczłowieka szczęśli­wegoszczęśli­wego sensen jest tyl­kojest tyl­ko zbędnymfiz­jo­logicznym obo­wiązkiemkiedy jes­teś szczęśli­wyszczęśli­wy nie masznie masz ocho­tyocho­ty na sendla człowieka szczęśli­wegoczłowieka szczęśli­wego senszczęśli­wego sen jest tyl­kosen jest tyl­ko zbędnymkiedy jes­teś szczęśli­wy nie maszszczęśli­wy nie masz ocho­tynie masz ocho­ty na sendla człowieka szczęśli­wego senczłowieka szczęśli­wego sen jest tyl­koszczęśli­wego sen jest tyl­ko zbędnymkiedy jes­teś szczęśli­wy nie masz ocho­tyszczęśli­wy nie masz ocho­ty na sendla człowieka szczęśli­wego sen jest tyl­koczłowieka szczęśli­wego sen jest tyl­ko zbędnymkiedy jes­teś szczęśli­wy nie masz ocho­ty na sen

Sen jest nie tyl­ko ko­muni­katem (ewen­tual­nie zaszyf­ro­wanym ko­muni­katem), ale również ak­tywnością es­te­tyczną, grą wyob­raźni, która jest war­tością sa­ma w so­bie. Sen jest do­wodem na to, że fan­tazja, marze­nie o czymś, co się nie wy­darzyło, na­leży do najgłębszych pot­rzeb człowieka. I tu jest korzeń zdrad­li­wego niebez­pie­czeństwa snów. Gdy­by sen nie był piękny, można by o nim szyb­ko zapomnieć.Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da.Czu­jesz się osa­mot­niona, kiedy jes­teś nie­szczęśli­wa z da­la od in­nych ludzi.Stoi w Twoich pro­gach Oj­cze, Ta­to. Przyj­mij go. Utul, by nie doz­nał krzywd, miał spo­koj­ny sen, głęboki. Nie czuł bólu, strachu, tęskno­ty, szczęśli­wy był. Utul go, jak ser­ce mo­je. Niech ten dzień niczym mała chwi­la nie roz­dziela go. Uśmiech w je­go ser­cu, duszy, us­tach. Ciepło. Niech będzie szczęśli­wy przy Tobie. --- dla śp. J.M. z se­rii Jes­tem go­towa wy­baczyć ci to, że jes­teś sen­sem mo­jego życia, bo wiem, że jes­teś te­go nieświadomy Miłości nig­dy do­syć. Jes­teś szczęśli­wy - pożądasz ra­ju, jes­teś w ra­ju - rad byś dos­tać się do nieba.