Dla dzieci trze­ba pi­sać jak dla do­rosłych, tyl­ko lepiej.


dla-dzieci-trze­ba-pi­ć-jak dla-do­rosłych-tyl­ko-lepiej
maksym gorkidladziecitrze­bapi­saćjak dlado­rosłychtyl­kolepiejdla dziecidzieci trze­batrze­ba pi­saćpi­sać jak dlajak dla do­rosłychtyl­ko lepiejdla dzieci trze­badzieci trze­ba pi­saćtrze­ba pi­sać jak dlapi­sać jak dla do­rosłychdla dzieci trze­ba pi­saćdzieci trze­ba pi­sać jak dlatrze­ba pi­sać jak dla do­rosłychdla dzieci trze­ba pi­sać jak dladzieci trze­ba pi­sać jak dla do­rosłych

Dla dzieci trzeba pisać tak, jak dla dorosłych, tylko lepiej. -Maksym Gorki
dla-dzieci-trzeba-pisać-tak-jak-dla-dorosłych-tylko-lepiej
Żyje­my w cza­sach, gdzie do­rośli zacho­wują się jak dzieci, a najmłod­si często muszą uda­wać do­rosłych. [7.04.2013, z mo­jego moblo]  -watchingmefall
Żyje­my-w cza­sach-gdzie-do­rośli-zacho­wują ę-jak dzieci-a najmłod­-często-muszą-uda­wać-do­rosłych-7042013 z mo­jego
Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie. -Jack Trout
ostatecznym-polem-bitwy-dla-marketingu-jest-umysł-i-im-lepiej-zrozumiesz-jak-działa-umysł-tym-lepiej-zrozumiesz-na-czym-polega-pozycjonowanie
Książki war­to pi­sać tyl­ko wte­dy, jeśli przek­roczy się os­tatnią gra­nicę wsty­du; pi­sanie jest rzeczą bar­dziej in­tymną od łóżka; przy­naj­mniej dla mnie. -Marek Hłasko
książki-war­to-pi­ć-tyl­ko-wte­dy-śli-przek­roczy ę-os­tatnią-gra­nicę-wsty­-pi­sanie-jest rzeczą-bar­dziej-in­tymną
Cze­muż to kocha­my dzieci? Otóż głównie dla­tego, że tyl­ko małe dziec­ko nie pot­ra­fi zwodzić nas i oszukiwać. -Ryūnosuke Akutagawa
cze­muż-to kocha­my-dzieci-otóż-głównie-dla­tego-że tyl­ko-łe-dziec­ko-nie pot­ra­fi-zwodzić-nas-i oszukiwać