Dla jed­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie ko­nie­czności. Dla in­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie bezkarności.


dla-jed­nych-wol­ność-po­lega-na uświado­mieniu-so­bie-ko­nie­cznoś-dla in­nych-wol­ność-po­lega-na uświado­mieniu-so­bie
andrzej szczypiorskidlajed­nychwol­nośćpo­legana uświado­mieniuso­bieko­nie­cznościdla in­nychbezkarnościdla jed­nychjed­nych wol­nośćwol­ność po­legapo­lega na uświado­mieniuna uświado­mieniu so­bieso­bie ko­nie­cznościdla in­nych wol­nośćwol­ność po­legapo­lega na uświado­mieniuna uświado­mieniu so­bieso­bie bezkarnościdla jed­nych wol­nośćjed­nych wol­ność po­legawol­ność po­lega na uświado­mieniupo­lega na uświado­mieniu so­biena uświado­mieniu so­bie ko­nie­cznościdla in­nych wol­ność po­legawol­ność po­lega na uświado­mieniupo­lega na uświado­mieniu so­biena uświado­mieniu so­bie bezkarnościdla jed­nych wol­ność po­legajed­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniuwol­ność po­lega na uświado­mieniu so­biepo­lega na uświado­mieniu so­bie ko­nie­cznościdla in­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniuwol­ność po­lega na uświado­mieniu so­biepo­lega na uświado­mieniu so­bie bezkarnościdla jed­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniujed­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­biewol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie ko­nie­cznościdla in­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­biewol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie bezkarności

Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie..Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie? Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.