Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go.


dla-każde­go-mam-życzli­wość-sta­ram ę-wy­woływać-uśmiech-u ludzi-smut­nych-i roz­we­selić-ich-chcę mieć-dob­ry-wpływ
antoni scheurdlakażde­gomamżyczli­wośćsta­ram sięwy­woływaćuśmiechu ludzismut­nychi roz­we­selićichchcę miećdob­rywpływna ludzii po­magaćimchcę służyćbo­gui kochaćgodla każde­gokażde­go mammam życzli­wośćsta­ram się wy­woływaćwy­woływać uśmiechuśmiech u ludziu ludzi smut­nychsmut­nych i roz­we­selići roz­we­selić ichchcę mieć dob­rydob­ry wpływwpływ na ludzina ludzi i po­magaći po­magać imchcę służyć bo­gubo­gu i kochaći kochać godla każde­go mamkażde­go mam życzli­wośćsta­ram się wy­woływać uśmiechwy­woływać uśmiech u ludziuśmiech u ludzi smut­nychu ludzi smut­nych i roz­we­selićsmut­nych i roz­we­selić ichchcę mieć dob­ry wpływdob­ry wpływ na ludziwpływ na ludzi i po­magaćna ludzi i po­magać imchcę służyć bo­gu i kochaćbo­gu i kochać go

Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Gdy ktoś chce zro­bić dla ciebie coś miłego, nie dys­ku­tuj, nie prze­ciw­sta­wiaj się, nie od­ma­wiaj, nie próbuj mu te­go wy­per­swa­dować. Tyl­ko uśmie­chnij się i podziękuj, po­myśl, ja­kie to szczęście mieć wokół siebie hoj­nych ludzi.Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą.Wszys­tko sta­je się trud­ne, kiedy się chce po­siadać różne rzeczy, no­sić je ze sobą i mieć je na włas­ność. A ja tyl­ko pat­rzę na nie, a od­chodząc sta­ram się zacho­wac je w pamięci.