Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go.


dla-każde­go-mam-życzli­wość-sta­ram ę-wy­woływać-uśmiech-u ludzi-smut­nych-i roz­we­selić-ich-chcę mieć-dob­ry-wpływ
antoni scheurdlakażde­gomamżyczli­wośćsta­ram sięwy­woływaćuśmiechu ludzismut­nychi roz­we­selićichchcę miećdob­rywpływna ludzii po­magaćimchcę służyćbo­gui kochaćgodla każde­gokażde­go mammam życzli­wośćsta­ram się wy­woływaćwy­woływać uśmiechuśmiech u ludziu ludzi smut­nychsmut­nych i roz­we­selići roz­we­selić ichchcę mieć dob­rydob­ry wpływwpływ na ludzina ludzi i po­magaći po­magać imchcę służyć bo­gubo­gu i kochaći kochać godla każde­go mamkażde­go mam życzli­wośćsta­ram się wy­woływać uśmiechwy­woływać uśmiech u ludziuśmiech u ludzi smut­nychu ludzi smut­nych i roz­we­selićsmut­nych i roz­we­selić ichchcę mieć dob­ry wpływdob­ry wpływ na ludziwpływ na ludzi i po­magaćna ludzi i po­magać imchcę służyć bo­gu i kochaćbo­gu i kochać go

Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć