Dla ko­goś szczyt marzeń może być przy twoim bo­ku. Z cyk­lu po­wieści


dla-ko­goś-szczyt-marzeń-może-być-przy-twoim-bo­ku-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
riderdlako­gośszczytmarzeńmożebyćprzytwoimbo­kucyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniadla ko­gośko­goś szczytszczyt marzeńmarzeń możemoże byćbyć przyprzy twoimtwoim bo­kuz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniadla ko­goś szczytko­goś szczyt marzeńszczyt marzeń możemarzeń może byćmoże być przybyć przy twoimprzy twoim bo­kuz cyk­lu po­wieścidla ko­goś szczyt marzeńko­goś szczyt marzeń możeszczyt marzeń może byćmarzeń może być przymoże być przy twoimbyć przy twoim bo­kudla ko­goś szczyt marzeń możeko­goś szczyt marzeń może byćszczyt marzeń może być przymarzeń może być przy twoimmoże być przy twoim bo­ku

Dro­ga nie ma łupi­ny i może dla­tego tak wielu ma trud­ności z ob­ra­niem swojej. Z cyk­lu po­wieści Wolę przy­tulić naj­większe­go wro­ga, niż uderzyć przyjaciela. Z cyk­lu po­wieści Kłam­stwo może i ma krótkie no­gi, ale długie ręce. Dla­tego cho­ciaż da­leko z nim nie zaj­dziesz, zdąży sięgnąć tam, gdzie te­go chcesz. Z cyk­lu po­wieści Roz­kwit łąki dla brzuchów mo­tyli. Mo­tyle w brzuchu dla roz­kwi­tu człowieka. Z cyk­lu po­wieści Każdy umie się ba­wić, jed­nak umieć za­bawić każde­go jest sztuką dla nielicznych Z cyk­lu po­wieści Życie przy­nosi wyz­wa­nia, lecz człowiek de­cydu­je, co z nich wy­nosi. Z cyk­lu po­wieści