Dla kobiety, jak powiedzieliśmy, umiejętne rozwijanie zainteresowań w dzieciństwie ma szczególne znaczenie. Właśnie ze względu na jej właściwości biologiczne. W razie braku zainteresowań, kobieta nie tylko ciężej znosi okres przekwitania, ale i starość; nuda, jaka towarzyszy człowiekowi nie mającemu o co prócz spraw codziennych zaczepić myśli, sprzyja rozmaitym wypaczeniom psychicznym.


dla-kobiety-jak-powiedzieliśmy-umiejętne-rozwijanie-zainteresowań-w-dzieciństwie-szczególne-znaczenie-właśnie-ze-wzglę-na-jej-właściwoś
anonimdlakobietyjakpowiedzieliśmyumiejętnerozwijaniezainteresowańdzieciństwieszczególneznaczeniewłaśniezewzględunajejwłaściwościbiologiczneraziebrakuzainteresowańkobietanietylkociężejznosiokresprzekwitaniaalestarośćnudajakatowarzyszyczłowiekowimającemucopróczsprawcodziennychzaczepićmyślisprzyjarozmaitymwypaczeniompsychicznymdla kobietyjak powiedzieliśmyumiejętne rozwijanierozwijanie zainteresowańzainteresowań ww dzieciństwiedzieciństwie mama szczególneszczególne znaczeniewłaśnie zeze względuwzględu nana jejjej właściwościwłaściwości biologicznew razierazie brakubraku zainteresowańkobieta nienie tylkotylko ciężejciężej znosiznosi okresokres przekwitaniaale ii starośćjaka towarzyszytowarzyszy człowiekowiczłowiekowi nienie mającemumającemu oo coco próczprócz sprawspraw codziennychcodziennych zaczepićzaczepić myślisprzyja rozmaitymrozmaitym wypaczeniomwypaczeniom psychicznymumiejętne rozwijanie zainteresowańrozwijanie zainteresowań wzainteresowań w dzieciństwiew dzieciństwie madzieciństwie ma szczególnema szczególne znaczeniewłaśnie ze względuze względu nawzględu na jejna jej właściwościjej właściwości biologicznew razie brakurazie braku zainteresowańkobieta nie tylkonie tylko ciężejtylko ciężej znosiciężej znosi okresznosi okres przekwitaniaale i starośćjaka towarzyszy człowiekowitowarzyszy człowiekowi nieczłowiekowi nie mającemunie mającemu omającemu o coo co próczco prócz sprawprócz spraw codziennychspraw codziennych zaczepićcodziennych zaczepić myślisprzyja rozmaitym wypaczeniomrozmaitym wypaczeniom psychicznym

Solidarność zainteresowań jeszcze nie stanowi solidarności postępowania.Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu.Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności i prawdziwości wszystkich cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Chrystusie. Ale ma ona w sobie samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno.Język ma ogromne znaczenie nie tylko dla pisarzy, ale dla całych narodów i państw. Wojny są w pewnym względzie błędami składni.Człowiek ocenia się dobrze i źle nie tylko ze względu na to, co robi, ale także ze względu na to, czego chce.To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.